Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN DUY CẦU
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210305-0003
Ngày nộp: 05/03/2021
Ngày hẹn trả: 14/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong