Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH NGỌC QUỐC
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210818-0001
Ngày nộp: 18/08/2021
Ngày hẹn trả: 09/09/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong