Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CAO XUÂN CƯ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210303-0029
Ngày nộp: 03/03/2021
Ngày hẹn trả: 28/04/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong