Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN BÁ AN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210303-0001
Ngày nộp: 03/03/2021
Ngày hẹn trả: 14/04/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong