Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN DUY TRƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210303-0011
Ngày nộp: 03/03/2021
Ngày hẹn trả: 26/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong