Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ VĂN KHÁNH - NGUYỄN THỊ XUÂN NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210302-0053
Ngày nộp: 02/03/2021
Ngày hẹn trả: 16/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong