Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN XUÂN PHÚ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210301-0005
Ngày nộp: 01/03/2021
Ngày hẹn trả: 10/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong