Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM ĐĂNG TÀI
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210301-0001
Ngày nộp: 01/03/2021
Ngày hẹn trả: 01/06/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong