Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ PHẠM QUỐC MINH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210226-0001
Ngày nộp: 26/02/2021
Ngày hẹn trả: 03/03/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong