Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM HOÀNG VŨ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210225-0017
Ngày nộp: 25/02/2021
Ngày hẹn trả: 12/05/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong