Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TRỌNG KHUYỀN - HOÀNG THỊ NỘI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210225-0005
Ngày nộp: 25/02/2021
Ngày hẹn trả: 19/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong