Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ÚC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210223-0040
Ngày nộp: 23/02/2021
Ngày hẹn trả: 17/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong