Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Nhà máy bánh kẹo Biscafun
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210223-0060
Ngày nộp: 23/02/2021
Ngày hẹn trả: 24/02/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả