Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN GIA LINH - LÊ THỊ THANH HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210222-0053
Ngày nộp: 22/02/2021
Ngày hẹn trả: 11/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong