Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH THỊ LAN NHI
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210222-0004
Ngày nộp: 22/02/2021
Ngày hẹn trả: 25/02/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả