Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯƠNG VĂN PHƯƠNG - HUỲNH THỊ THÙY TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210222-0001
Ngày nộp: 22/02/2021
Ngày hẹn trả: 29/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong