Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN TRUNG KIÊN - LÂM THỊ BÍCH NHẬT
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210219-0037
Ngày nộp: 19/02/2021
Ngày hẹn trả: 18/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong