Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MAI THỊ LỰC
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210219-0003
Ngày nộp: 19/02/2021
Ngày hẹn trả: 24/02/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong