Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG LĐTBXH HUYỆN NGỌC HỒI (GỬI BƯU ĐIỆN)
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210219-0001
Ngày nộp: 19/02/2021
Ngày hẹn trả: 05/03/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả