Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM NGUYỄN NGỌC CHÂU
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210218-0002
Ngày nộp: 18/02/2021
Ngày hẹn trả: 23/03/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả