Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ MỸ HẠNH -ĐẶNG THÀNH LONG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210209-0002
Ngày nộp: 09/02/2021
Ngày hẹn trả: 11/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong