Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THIÊN NGA - NGUYỄN NGỌC DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210208-0056
Ngày nộp: 08/02/2021
Ngày hẹn trả: 10/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong