Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ VIẾT SINH - PHẠM THỊ NHƯ HOA
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210208-0033
Ngày nộp: 08/02/2021
Ngày hẹn trả: 11/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong