Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI LÂM SƠN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210208-0003
Ngày nộp: 08/02/2021
Ngày hẹn trả: 18/02/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả