Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN HƯNG - NGUYỄN THỊ NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210208-0042
Ngày nộp: 08/02/2021
Ngày hẹn trả:
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong