Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ THỊ NHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210205-0058
Ngày nộp: 05/02/2021
Ngày hẹn trả: 09/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong