Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN THỤ
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210205-0007
Ngày nộp: 05/02/2021
Ngày hẹn trả: 12/03/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong