Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN DŨNG TRÍ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210205-0018
Ngày nộp: 05/02/2021
Ngày hẹn trả: 09/04/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong