Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ BÍCH PHƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210205-0002
Ngày nộp: 05/02/2021
Ngày hẹn trả: 17/03/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả