Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN GHI
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210204-0001
Ngày nộp: 04/02/2021
Ngày hẹn trả: 09/03/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong