Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIẾU
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210204-0013
Ngày nộp: 04/02/2021
Ngày hẹn trả: 15/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong