Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN KHÁNH VƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210204-0007
Ngày nộp: 04/02/2021
Ngày hẹn trả: 08/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong