Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ THỊ KIỀU TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210203-0071
Ngày nộp: 03/02/2021
Ngày hẹn trả: 24/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả