Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MẠC THỊ NHƯ THỦY
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210203-0003
Ngày nộp: 03/02/2021
Ngày hẹn trả: 10/03/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong