Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210203-0001
Ngày nộp: 03/02/2021
Ngày hẹn trả: 10/03/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong