Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ NHÀI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210203-0033
Ngày nộp: 03/02/2021
Ngày hẹn trả: 12/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong