Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ THỊ NGỌC DIỄM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210202-0099
Ngày nộp: 02/02/2021
Ngày hẹn trả: 03/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong