Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG THỊ NGA
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210202-0004
Ngày nộp: 02/02/2021
Ngày hẹn trả: 05/03/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong