Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ HOÀNG YẾN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210202-0002
Ngày nộp: 02/02/2021
Ngày hẹn trả: 09/03/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong