Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TRUNG HIẾU
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210202-0010
Ngày nộp: 02/02/2021
Ngày hẹn trả: 20/03/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong