Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THỊ HOÀNG DIỆP
Mã Biên nhận : 000.00.15.H34-210201-0001
Ngày nộp: 01/02/2021
Ngày hẹn trả: 01/03/2021
Nộp tại: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả