Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ VĂN KHÁNH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210201-0002
Ngày nộp: 01/02/2021
Ngày hẹn trả: 08/03/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong