Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210201-0001
Ngày nộp: 01/02/2021
Ngày hẹn trả: 22/03/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong