Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN TUẤN - PHAN THỊ NGỌC QUỲNH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210201-0019
Ngày nộp: 01/02/2021
Ngày hẹn trả: 18/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong