Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THANH THỊ TRÚC PHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210201-0001
Ngày nộp: 01/02/2021
Ngày hẹn trả: 04/02/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong