Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐĂNG CAO HOÀNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210201-0011
Ngày nộp: 01/02/2021
Ngày hẹn trả: 03/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong