Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ANH TUẤN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210129-0006
Ngày nộp: 29/01/2021
Ngày hẹn trả: 03/02/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong