Kết quả tìm kiếm
Người nộp : SỞ TÀI CHÍNH (BLONG ĐẠT)
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-210129-0001
Ngày nộp: 29/01/2021
Ngày hẹn trả: 03/03/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong