Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HỘ
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210128-0006
Ngày nộp: 28/01/2021
Ngày hẹn trả: 25/02/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong