Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG ĐÌNH KÝ
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210810-0001
Ngày nộp: 10/08/2021
Ngày hẹn trả: 27/10/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong